خودایست قفسه قفسه پایه دار قفسه شیشه الرفوف المخزن shelf shop banner سسخریدقفسه ساده رسیس بنر راد - قفسه بندی خود ایست

قفسه خودایست

در مواقعی که نمیتوان از دیوار به عنوان تکیه گاه برای قفسه استفاده کرد(مثال: پشت شیشه یا ویترین) از قفسه بندی خود ایست استفاده می شود.

در این قفسه بندی،  پایه ای به شکل حرف ال (L) مورد استفاده قرار میگیرد و صفحات (قفسه) با استفاده از لچکی به پایه متصل میشوند و هیچگونه پیچی برای

اتصال قفسه ها بکار نمیرود و هر زمان که نیاز باشد میتوان فاصله بین طبقات را تغییر داد.قفسه خودایست

خودایست قفسه قفسه پایه دار قفسه شیشه الرفوف المخزن1 shelf shop banner قفسه حفاظ دار - قفسه بندی خود ایست
خودایست قفسه قفسه پایه دار قفسه شیشه الرفوف المخزن shelf shop banner11 قفسه حفاظ دار - قفسه بندی خود ایست
خود ایست یک نیم در چهل - قفسه بندی خود ایست

پایه قفسه
خود ایست 40×1.5

خود ایست یک نیم در پنجاه - قفسه بندی خود ایست

پایه قفسه
خود ایست 50×1.5

خود ایست دو  در چهل - قفسه بندی خود ایست

پایه قفسه
خود ایست 40×2

خود ایست دو  در 50 - قفسه بندی خود ایست

پایه قفسه
خود ایست 50×2