فروش قفسه تولید قفسه خرید قفسه قفسه سنگین  قفسه بندی راک قفسه بندی انبار 041 - راک

قفسه راک

قفسه بندی فوق سنگین راک:این نوع محصول بندی مناسب جهت انبار های صنعتی یا انبار هایی با کالا های سنگین طراحی و تولید شده است.درمکان هایی که شما به علت محدودیت فضا نمی توانید از سطح استفاده کنید باربکار گیری  راک از ارتفاع می تواندید بهره لازم را ببرید.
سیستم های قفسه بندی راک سنگین در چند طرح ابدا و در سراسر دنیا طبق یک الگوی مشترک ساخته می شود.سیستم های راک ثابت،سیستم های راک متحرک،سیستم های قفسه بندی راک اسمارت که هر کدام کارایی متقاوت نسبت به دیگر دارد و باعث دگرگونی صنعت انبار داری شده اند.

رسیس راد ایران

فروش قفسه تولید قفسه خرید قفسه قفسه سنگین  قفسه بندی راک قفسه بندی انبار 100 - راک
فروش قفسه تولید قفسه خرید قفسه قفسه سنگین  قفسه بندی راک قفسه بندی انبار 101 - راک
فروش قفسه تولید قفسه خرید قفسه قفسه سنگین  قفسه بندی راک قفسه بندی انبار 103 - راک