نردبان خانگی طرح فاتح

نردبان خانگی 3 پله نردبان خانگی سبک نردبان نردبان تاشو - نردبان خانگی طرح فاتح

نردبان خانگی فاتح
تعداد پله :3
ارتفاع(سانتیمتر):75
استقامت(کیلوگرم):120

نردبان خانگی 4 پله نردبان خانگی سبک نردبان نردبان تاشو - نردبان خانگی طرح فاتح

نردبان خانگی فاتح
تعداد پله :4
ارتفاع(سانتیمتر):100
استقامت(کیلوگرم):120

نردبان خانگی 5 پله نردبان خانگی سبک نردبان نردبان تاشو - نردبان خانگی طرح فاتح

نردبان خانگی فاتح
تعداد پله :5
ارتفاع(سانتیمتر):125
استقامت(کیلوگرم):120